Sales

+1 800-576-HYPE (4973)

Fax

+1 (289)-596-0111

Diabetes mellitus type 2

Er is onvoldoende bewijs voor de (mate van) werkzaamheid van deze interventies om ze op grote schaal te kunnen aanbevelen. Wel zijn er aanwijzingen voor gunstige effecten op de glykemische regulering. In 2011 valt zij ziek uit voor haar werk en in 2013 wordt aan haar een WGA-uitkering toegekend wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Na toekenning van de WGA-uitkering gaat de werkneemster 20 uur per week werken met beperkingen voor het soort ritten dat zij kan uitvoeren. In de periode tot mei 2018 is de werkneemster negen maal gedurende kortere of langere periodes volledig arbeidsongeschikt geweest.

In het algemeen is het effect van voorlichting beter wanneer die gecombineerd wordt met strategieën gericht op gedragsverandering. Daartoe behoren de opvattingen van de patiënt over gezondheid en ziekte, de voor- en nadelen van bepaald gedrag en de uitvoerbaarheid van verandering daarvan in beschouwing te worden genomen. Voorts moet educatie de individuele behoeften en gewoonten van de patiënt respecteren en daarop aansluiten. Meer dan de helft van de patiënten die opgenomen worden met een myocardinfarct heeft abnormale glucosewaarden tijdens een OGTT en deze groep heeft een slechtere prognose. Daarom wordt de test door de WHO aanbevolen voor de genoemde groep patiënten. Verder wordt een OGTT toegepast in wetenschappelijk onderzoek.

De Look AHEAD-studieheeft veel deelnemers en heeft een lange follow-upduur. Zo ontstaat er een redelijk goed beeld van de effecten van de interventie. Een laatste punt over de kwaliteit van het bewijs is dat de 3 interventies onderling verschillen wat betreft inhoud en intensiteit. Als er te veel heterogeniteit aanwezig was, zijn resultaten voor deze uitkomst per interventie gepresenteerd. Voor verlenging/afgeven van een ‘groot rijbewijs’ mag de patiënt het laatste jaar geen ernstige hypoglykemie gehad hebben, moet de patiënt blijk geven van inzicht in de risico’s van hypoglykemie en dient de patiënt bereid te zijn elke twee uur glucosecontrole te verrichten. Er dient een beoordeling door een onafhankelijke internist en een oogheelkundige rapportage plaats te vinden.

Risico-inventarisatie

In Nederland is er een klein aantal beroepen (waaronder piloot) waarbij beperkingen worden opgelegd aan diabetespatiënten. Het stellen van de diagnose MODY kan grote therapeutische consequenties hebben. De diagnose MODY 2 is niet geassocieerd met het optreden van langetermijncomplicaties (zodat de patiënt door verzekeraars als een ‘gezond’ persoon behandeld dient te worden). Patiënten met MODY 3 dienen bij voorkeur primair met sulfonylureumderivaten behandeld te worden. Type 2-diabetespatiënten hebben een 25-45% hoger risico op lage luchtweginfecties, urineweginfecties, bacteriële huid- en slijmvliesinfecties en schimmelinfecties. Bij veelvoorkomende infecties zijn de risico’s op recidieven nog hoger.

Metformine XR lijkt even vaak gepaard te gaan met gastro-intestinale bijwerkingen als ‘normale’ metformine. De resultaten van de 3 interventies na 1-1,5 jaar zijn samengevat in GRADE-tabellen. De resultaten van de Look AHEAD RCT na 1 jaar zijn daar ook in meegenomen, omdat de interventie tot dan toe het meest intensief was en ongeveer hetzelfde moment was waarop de andere 2 interventies de uitkomstenmetingen verrichten. De resultaten van de Look AHEAD RCT zijn na 4, 8 en 9 jaar samengevat in de GRADE-tabellen. Tot jaar 4 is de interventie in de Look AHEAD RCT210nog behoorlijk intensief (2 keer per maand contact), daarna werd het teruggebracht tot een lagere intensiteit van 1 keer per maand. Verwijs naar de informatie over diabetes mellitus type 2 op Thuisarts.nl, die is gebaseerd op deze NHG-Standaard.

Total Beauty genomineerd voor de beste beautysalon van Nederland.

Deze stof zou de gevoeligheid voor insuline verbeteren en helpen bij te hoge bloedsuikers. De meest voorkomende bijwerkingen van Rybelsus (die bij meer dan 1 op de 10 personen kunnen optreden) zijn misselijkheid, diarree en een lage bloedglucosespiegel (bij gebruik met insuline of een sulfonylureumderivaat). Tijdens de dinsdag-avondlessen in Amsterdam besteden we altijd aandacht aan vitaliteit en verbinding. Vitaliteit heeft te maken met een goede balans tussen inspanning en ontspanning. Vitaliteit voorziet in de energie en kracht, om kleine of grote dingen in je leven daadwerkelijk te vernieuwen.

Verder is bewegen in het algemeen goed en zou men ondersteund moeten worden als na verkenning met de patiënt dit goed lijkt te passen. Verder zou aerobe training de voorkeur hebben omdat er indicaties zijn dat dit de kwaliteit van leven verbetert en helpt bij het afvallen. https://www.manaskill.com/news-tekken-7/nieuwe-rybelsus-tablet-goedgekeurd-voor/ In een SR met meta-analysemet 30 RCT’s werd het effect van beweeginterventies (aerobe training, weerstandtraining of een combinatie) op bloeddruk vergeleken met alleen advies om meer te bewegen bij 9540 gerandomiseerde patiënten met DM2 (range gemiddelde leeftijd 51-67).

Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

Het is onzeker of GLP-1-receptoragonisten de kans op pancreascarcinoom, schildkliercarcinoom of fracturen verhogen. Als de gezondheid van de patiënt het toelaat, overweeg dan een beweeginterventie in te zetten gericht op aerobe training en  bespreek de eventuele voor- en nadelen. Mocht de patiënt gemotiveerd zijn om weerstandtraining of combinatietraining te gaan doen, dan kan ook hiervoor gekozen worden. Is een beweeginterventie aan te bevelen bij patiënten met DM2? Het is nog te onzeker of het toepassen van beide interventies tot een positief effect leidt. Mocht de patiënt hier zelf gemotiveerd voor zijn, dan lijkt de kans van slagen groter.

NDF Nascholing – Preventieve voetzorg bij diabetes

Rolando Toro was hoogleraar psychologie en uitdrukkingskunst aan de universiteit van Chili en medisch antropoloog. Hij werkte een halve eeuw (sinds de jaren 60) aan het ontwikkelen van Biodanza. Hij werkte hierin samen met wetenschappers uit onder andere de biologie, psychologie, pedagogiek, natuurkunde, sociologie. Daarnaast verdiepte hij zich in de helende werking van dansen uit verschilllende hoeken van de wereld.

De disbalans in hersencircuits die stress en zwaarmoedigheid veroorzaken kan hierdoor herstellen. Hoewel Biodanza geen danstherapie is, sorteert het wel degelijk heilzame effecten. ActiveSmartTM bestaat uit een microprocessor, interne temperatuursensoren, onafhankelijke, variabel geregelde ventilatoren en meerdere luchtkanalen. De microprocessor controleert hoe de koelkast werkt op basis van het vervangen van utility cartridges.

Myocardinfarct en hartfalen bij jonge patiënten met diabetes type 2

In een SR zonder meta-analyse met 30 (non-)RCT’s werd het effect van beweeginterventies (aerobe training, weerstandtraining, of een combinatie daarvan) op kwaliteit van leven onderzocht bij 2785 patiënten met DM2. De SR gaat ook in op het effect van yoga, maar dat is niet primair een vorm van bewegen en derhalve buiten beschouwing gelaten. Bij deze review werd geen meta-analyse verricht, omdat de heterogeniteit tussen de onderzoeken te groot was. De sessieduur varieerde van 10 tot 75 minuten en de sessies vonden 1 tot 7 keer per week plaats. De Gezondheidsraad doet een aantal algemene en minimale aanbevelingen om te bewegen en op die manier gezond te blijven.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *